SEMINAR & CHAMPIONSHIPS

Griže (Slovenia) from 27.06.2018 to 02.07.2018

The Shitoryu Shukokai Karatedo World Union and Shitoryu Shukokai Union Slovenia will host two major events, The Shitoryu Shukokai International Cup and the International Karate Seminar in Griže, Slovenia.

Shito-ryu Shukokai Union Slovenija
Member of Kenseikan Shitoryu Karatedo Japan
Novo Celje 6, 3301 Petrovče, Slovenia; anton.marusa@triera.net

Download-Dokument

We welcome the country of Romania in our Union.